วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2556

แนะนำวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 122  1. วางรองเท้าไว้หน้าห้องให้เป็นระเบียบ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าใช้เครื่อง


2. ไม่อนุญาตให้นำอาหาร เครื่องดื่ม ของขบเคี้ยวทุกชนิด เข้ามาภายในห้อง


3. ให้นักเรียนนั่งประจำที่ที่กำหนดร่วมกันครั้งแรก


4. ไม่อนุญาตให้ทำการย้าย ดัดแปลง สับเปลี่ยน ถอดอุปกรณ์ปลั๊กต่าง ๆ ทั้งหมดไม่ว่าจะกรณีใดทั้งสิ้น


5. ไม่อนุญาตให้ทำการติดตั้งโปรแกรมเพิ่มลงในเครื่อง ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น


6. ไม่อนุญาตให้เปิด Web site ลามกอนาจารโดยเด็ดขาด


7. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นและไม่เดินไปมาในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์


8. ขออนุญาตครูผู้สอนทุกครั้งถ้าต้องการออกจากห้องเรียน ไปทำธุระส่วนตัว

9.   ไม่อนุญาตให้ใช้ไโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์สื่อสารใดๆ ระหว่างเรียน ในกรณีที่มีความจ าเป็น ต้องใช้งาน นักเรียนจะกระทำได้ต่อเมื่อ ได้รับอนุญาตจาก  ครูประจำวิชา เท่านั้น

10. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ตามระบบ ปิดสวิทช์จอภาพ จัดเมาส์ คีย์บอร์ด และเลื่อนเก้าอี้เก็บให้เป็นระเบียบก่อนออกจากห้องเรียนทุกครั้งคำอธิบายรายวิชาวิชาคอมพิวเตอร์
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2 รหัสวิชา ง22101   เวลา 20 ชั่วโมง


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   


ศึกษาหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูล และการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความหมายและพัฒนาการอินเทอร์เน็ต การใช้งานอินเตอร์เน็ต การใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์การสื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการใช้โปรแกรมในการคำนวณและการแก้ปัญหา การวางแผนในการแก้ปัญหาและถ่ายทอดความคิดอย่างมีขั้นตอน การตรวจสอบและปรับปรุง อธิบายหลักการ และวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการสืบค้น เผยแพร่ข้อมูลและติดต่อสื่อสาร มีความรู้ ความสามารถในการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะโปรแกรมที่ใช้ในการคำนวณ เช่น การสร้างฐานข้อมูล การสร้างสูตรในการคำนวณ การจัดเรียงข้อมูล การวางเงื่อนไข การประยุกต์งานโปรแกรมต่าง ๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม  เลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม การลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีสะอาด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สาระ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน 3.1 เข้าใจเห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล        การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา  การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
ข้อที่ 1. อธิบายหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูล  และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 ข้อที่ 2. อธิบายหลักการ  และวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ข้อที่ 3. ค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและ จริยธรรม
ข้อที่ 4. ใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน
รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด  3.1  ม.2/1  ,  ม.2/2  ,  ม.2/3  ,  ม.2/4รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนอัตราการเก็บคะแนน 80 : 20

80 คือ คะแนนก่อนสอบกลางภาค 30 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลังสอบกลางภาค 30 คะแนน
20 คือ คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554

วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553

แบบฝึกปฏิบัติ

กิจกรรมการเรียนสัปดาห์ที่ 6
ให้นักเรียน หาข้อมูลจากอินเทอร์เนต ตามใบงานดังนี้กิจกรรมการเรียนสัปดาห์ที่ 5
ให้แต่ละกลุ่ม หาข้อมูลจากอินเทอร์เนต ตามใบงานดังนี้ และให้แต่ละคนทำแบบฝึกหัดบทที่ 2 ลงสมุด โดยหาคำตอบจากสื่อเว็บไซด์ที่ครูผู้สอนเตรียมให้


*****************************************************

การบ้าน เตรียมตัวสำหรับการนำเสนอข้อมูลที่ค้นคว้ามา หน้าชั้นเรียน ด้วย Power Point ใน คาบเรียนที่ 3-4-5-6***

**กิจกรรมการเรียนสัปดาห์ที่ 1 คาบเรียนที่ 3-4 *กิจกรรมการเรียนสัปดาห์ที่ 1 คาบเรียนที่ 1-2 ****


กลุ่ม 1-3

1. ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก

2. ระบบไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิก

กลุ่ม 4-6

3. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์งานกราฟิก
4. โปรแกรมสำหรับงานกราฟิก

กลุ่ม 7-9

5. เทคนิคการสร้างภาพกราฟิก

6. การจัดเก็บแฟ้มภาพกราฟิก************************************************************

แบบฝึกหัดบทที่ 1

1. งานกราฟิกเป็นเครื่องมือที่จำเป็นต่อการคิดและการสื่อความหมายของมนุษย์อย่างไร

2. จงบอกความหมายของงานกราฟิก

3. งานกราฟิกมีคุณสมบัติที่ดีอย่างไร จึงเป็นสาเหตุให้ถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลาย

4. เครื่องหมายจราจรที่พบเห็นทั่วไปเป็นงานกราฟิกที่มีคุณสมบัติอย่างไร

5. งานกราฟิกมีบทบาทและความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไร

6. จงบอกประเภทของงานกราฟิกที่ใช้คอมพิวเตอร์จัดทำ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

7. จงยกตัวอย่างการใช้คอมพิวเตอร์สร้างงานกราฟิกในประเทศไทย สัก 3 ตัวอย่าง

8. ถ้านักเรียนต้องใช้คอมพิวเตอร์สร้างงานกราฟิก คิดว่า นักเรียนจะเลือกใช้ทำงานใดบ้าง จง

บอกมาสัก 3 ชิ้นงาน

9. จงอธิบายว่า ถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์แล้ว งานกราฟิกที่สร้างโดยคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันส่วน

ใดบ้างจะขาดหายไป

10. จงยกตัวอย่างงานที่คิดว่า สมควรใช้ภาพนามธรรมมาช่วยดำเนินการ


กิจกรรมการเรียนสัปดาห์ที่ 1 คาบเรียนที่ 1-2

จดคำอธิบ และ ผลกาเรียนรู้
2. นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 9 กลุ่ม ๆละ 4-5 คน เขียนรายชื่อ ห้อง เลขที่ส่งครู
(กลุ่มที่ส่งก่อนสามารถเลือกหมายเลขประจำกลุ่มได้ก่อนตามลำดับการส่ง)
3. กลุ่มที่ 1 - 3 ค้นคว้าข้อมูลเรื่อง ความเป็นมาและความหมายของงานกราฟิก
กลุ่มที่ 4 - 6 ค้นคว้าข้อมูลเรื่อง คุณสมบัติและความสำคัญของงานกราฟิก

กลุ่มที่ 7 - 9 ค้นคว้าข้อมูลเรื่อง งานกราฟิกกับคอมพิวเตอร์


แหล่งค้นคว้า http://www.rayongwit.ac.th/graphicweb/page/object.html


http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/28/tgv/pages/home2.htmlค้http://www.warin.ac.th/~supit/graph/index.htm


นคว้าข้อมูลตามหัวข้อสำเนาข้อมูลงโปรแกรม Word ส่งครูผู้สอนที่ krunit122@gmail.com
การบ้าน เตรียมตัวสำหรับการนำเสนอข้อมูลที่ค้นคว้ามา หน้าชั้นเรียน ด้วย Power Point ในสัปดาห์ต่อไป

*************************************************************************
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

ง20202 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต

******ศึกษาคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ในงานกราฟิก การเขียนรูป การวาดรูป การตกแต่งรูปด้วยโปรแกรมวาดภาพ โปรแกรมตกแต่งภาพ กราฟ และรูปกราฟิกพี้นฐาน การสร้างรูปภาพสำหรับงานทำป้ายประกาศ การนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟ ข้อความ ประกอบเสียงและภาพเคลื่อนไหว การพิมพ์รูปภาพงานศิลป์ด้วยคอมพิวเตอร์
******โดยทักษะกระบวนการปฏิบัติการสร้างภาพ ตกแต่งภาพ โดยใช้คำสั่งพื้นฐานจากโปรแกรมกราฟิก เก็บภาพ แก้ไขภาพ ทำสำเนาภาพ สร้างรูปแบบตัวอักษร การพิมพ์ป้ายประกาศ การนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จประกอบด้วยภาพ ข้อความ ภาพเคลื่อนไหว ลีลาในการนำเสนอโดยใช้คำสั่งจากโปรแกรมประกอบกับความคิดและจินตนาการ
******เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างภาพเบื้องต้นและสร้างแนวคิดเกี่ยวกับงานกราฟิกและการนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ได้

*************************************************************************

ผลการเรียนรู้

1. รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมา ความหมาย บทบาทของงานกราฟิก

2. รู้และเข้าใจความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก มีทักษะในการเลือกอุปกรณ์ไมโครคอมพิวเตอร์

สำหรับงานกราฟิก

3. รู้และเข้าใจมีทักษะในการเลือกโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการนำเสนองานกราฟิก

4. มีทักษะในการสืบค้นงานกราฟิกในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาใช้ในการนำเสนองานกราฟิก

5. รู้และเข้าใจหลักการสร้างภาพกราฟิก ปฏิบัติการสร้างภาพกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe

Photoshop ได้

6. มีทักษะในการออกแบบงานกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. รู้ เข้าใจ และ ปฏิบัติการใช้คำสั่งเบื้องต้นในการนำเสนองานกราฟิกด้วยโปรแกรม

ไมโครซอฟท์เพาเวอร์พ้อยท์

8. ปฏิบัติการแก้ไข จัดแต่งแฟ้มข้อมูล และนำเสนองานกราฟิกด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์

เพาเวอร์พ้อยท์

9. ปฏิบัติการนำเสนอสไลด์งานกราฟิกด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เพาเวอร์พ้อยท์

10. นำความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการนำเสนองานกราฟิกในชีวิตประจำวัน

รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียน

*************************************************************************

วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เนื้อหา

1. เทคโนโลยีสื่อสารข้อมูล
2. อินเทอร์เนต
3. หลักการแก้ปัญหา
4. เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
5. ผลกระทบของเทคโนโลยีและคุณธรรณธรรม จริยธรรมในการใช้อินเทอร์เนต
6. กราฟิกและเทคโนโลียีสื่อประสม

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2553

แนะนำวิชา

ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 122 08771. วางรองเท้าไว้หน้าห้องให้เป็นระเบียบ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าใช้เครื่อง


2. ไม่อนุญาตให้นำอาหาร เครื่องดื่ม ของขบเคี้ยวทุกชนิด เข้ามาภายในห้อง


3. ให้นักเรียนนั่งประจำที่ที่กำหนดร่วมกันครั้งแรก


4. ไม่อนุญาตให้ทำการย้าย ดัดแปลง สับเปลี่ยน ถอดอุปกรณ์ปลั๊กต่าง ๆ ทั้งหมดไม่ว่าจะกรณีใดทั้งสิ้น


5. ไม่อนุญาตให้ทำการติดตั้งโปรแกรมเพิ่มลงในเครื่อง ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น


6. ไม่อนุญาตให้เปิด Web site ลามกอนาจารโดยเด็ดขาด


7. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นและไม่เดินไปมาในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์


8. ขออนุญาตครูผู้สอนทุกครั้งถ้าต้องการออกจากห้องเรียน ไปทำธุระส่วนตัว


9. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ตามระบบ ปิดสวิทช์จอภาพ จัดเมาส์ คีย์บอร์ด และเลื่อนเก้าอี้เก็บให้เป็นระเบียบก่อนออกจากห้องเรียนทุกครั้ง
คำอธิบายรายวิชาวิชาคอมพิวเตอร์
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2 รหัสวิชา ง20203 เวลา 40 ชั่วโมง


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555


ศึกษาการสื่อสารข้อมูล พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยการใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาทำได้โดยการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์หรือการเขียนโปรแกรม วิธีการแก้ปัญหา ความหมายและพัฒนาการอินเตอร์เน็ต ปฏิบัติการใช้งานอินเตอร์เน็ต คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์ประยุกต์ ซอฟแวร์ระบบช่วยในการทำงาน ใช้ซอฟแวร์ประยุกต์ช่วยในการทำงาน กระบวนการเทคโนโลยี การสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี ภาพฉายเป็นภาพแสดงรายละเอียดของชิ้นงาน ความคิดสร้างสรรค์ การเลือกใช้เทคโนโลยีอ่างสร้างสรรค์โดยการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม การลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีสะอาด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผลการเรียนรู้1. อธิบายความหมาย พัฒนาการ อุปกรณ์การสื่อสารข้อมูลได้


2. อธิบายความหมาย ความสำคัญ ประเภทเทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลและประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้


3. อธิบายความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ ผลกระทบของเทคโนโลยี และคุณธรรมจริยธรรมในการใช้อินเตอร์เนต และสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เนตได้


4. อธิบายและเขียนหลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้


5. ใช้ซอฟแวร์ประยุกต์โปรแกรมตารางทำงานได้


รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนอัตราการเก็บคะแนน 80 : 20

80 คือ คะแนนก่อนสอบกลางภาค 30 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลังสอบกลางภาค 30 คะแนน
20 คือ คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน