วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2556

แนะนำวิชาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 122  1. วางรองเท้าไว้หน้าห้องให้เป็นระเบียบ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าใช้เครื่อง


2. ไม่อนุญาตให้นำอาหาร เครื่องดื่ม ของขบเคี้ยวทุกชนิด เข้ามาภายในห้อง


3. ให้นักเรียนนั่งประจำที่ที่กำหนดร่วมกันครั้งแรก


4. ไม่อนุญาตให้ทำการย้าย ดัดแปลง สับเปลี่ยน ถอดอุปกรณ์ปลั๊กต่าง ๆ ทั้งหมดไม่ว่าจะกรณีใดทั้งสิ้น


5. ไม่อนุญาตให้ทำการติดตั้งโปรแกรมเพิ่มลงในเครื่อง ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น


6. ไม่อนุญาตให้เปิด Web site ลามกอนาจารโดยเด็ดขาด


7. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นและไม่เดินไปมาในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์


8. ขออนุญาตครูผู้สอนทุกครั้งถ้าต้องการออกจากห้องเรียน ไปทำธุระส่วนตัว

9.   ไม่อนุญาตให้ใช้ไโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์สื่อสารใดๆ ระหว่างเรียน ในกรณีที่มีความจ าเป็น ต้องใช้งาน นักเรียนจะกระทำได้ต่อเมื่อ ได้รับอนุญาตจาก  ครูประจำวิชา เท่านั้น

10. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ตามระบบ ปิดสวิทช์จอภาพ จัดเมาส์ คีย์บอร์ด และเลื่อนเก้าอี้เก็บให้เป็นระเบียบก่อนออกจากห้องเรียนทุกครั้ง

คำอธิบายรายวิชาวิชาคอมพิวเตอร์


วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ม.2 รหัสวิชา ว 21103   เวลา 40 ชั่วโมง


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   


ศึกษาการออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา หรือการท างานที่พบในชีวิตจริง การออกแบบและ เขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์Scratch, python, java และ อภิปรายองค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปัญหา เบื้องต้น ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิในการเผยแพร่ผลงาน    สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต่อมนุษย์ และสังคม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต่อเศรษฐกิจ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม ประเภท ของวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้สามารถสร้างชิ้นงานได้ตรงกับความต้องการ มีความปลอดภัย และใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า เครื่องกลใน การสร้างชิ้นงาน ได้แก่ รอก คาน ล้อและเพลา พื้นเอียง ลิ่ม สกรู เครื่องมือในการสร้างชิ้นงาน เครื่องมือวัด เครื่องมือตัด เครื่องมือ ยึดติด เครื่องมือเจาะ เสียงและอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดเสียง   ไฟฟำและอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดแสง วงจรไฟฟูาและ การต่อตัวต้านทาน ประเภทและการต่อวงจรไฟฟ้า ความสัมพันธ์ของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์แนวคิด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ระบบเทคโนโลยีการคิดเชิงออกแบบ แนวคิดหลักของการคิด เชิงออกแบบ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ และความคิดเชิงออกแบบของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
                โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) และการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็น ฐาน (Project-based Learning) เพื่อเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหา วาง แผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ และนำเสนอผ่านการทำกิจกรรมโครงงาน เพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะใน การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา จนสามารถนำเอาแนวคิดเชิงคำนวณมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้

                เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ การนำข้อมูลปฐมภูมิเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ ประเมิน น าเสนอข้อมูลและ สารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์ ใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริง และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อช่วย ในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรู้เท่าทันและรับผิดชอบต่อสังคม ความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งผลให้มีการคิดค้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้า ผลของเทคโนโลยีต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนนำความรู้ความเข้าใจใน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการดำรงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ มีความสามารถในการแก้ปัญหาและมีทักษะในการสื่อสาร มีความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีสะอาด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สาระ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
 ว 4.1 เทคโนโลยี (วิทยาการการคำนวณ)
ว 4.1 ม.2/1  คาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีและวิเคราะห์เปรียบเทียบ ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
ว 4.1 ม.2/2  ระบุปัญหาหรือความต้องการในชุมชนหรือท้องถิ่น สรุปกรอบของปัญหา รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลและแนวคิดที่ เกี่ยวข้องกับปัญหา
ว 4.1 ม.2/3  ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็นภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากร ที่มีอยู่ น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนขั้นตอนการทำงานและดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็น ขั้นตอน
 ว 4.1 ม.2/4 ทดสอบ ประเมินผล และอธิบายปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ภายใต้กรอบเงื่อนไข พร้อมทั้งหาแนวทางการ ปรับปรุงแก้ไขและนำเสนอผลการแก้ปัญหา
ว 4.1 ม.2/5 ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย
ว 4.2 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)
ว 4.2 ม.2/1 ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา หรือการท างานที่พบในชีวิตจริง
 ว 4.2 ม.2/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะ และฟังก์ชันในการแก้ปัญหา
 ว 4.2 ม.2/3 อภิปรายองค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อประยุกต์ใช้งาน หรือแก้ปัญหาเบื้องต้น
ว 4.2 ม.2/4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิในการเผยแพร่ผลงาน


รวมทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด
อัตราการเก็บคะแนน 70 : 30

70 คือ คะแนนก่อนสอบกลางภาค25 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน
30 คือ คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554

วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553

แบบฝึกปฏิบัติ

กิจกรรมการเรียนสัปดาห์ที่ 6
ให้นักเรียน หาข้อมูลจากอินเทอร์เนต ตามใบงานดังนี้กิจกรรมการเรียนสัปดาห์ที่ 5
ให้แต่ละกลุ่ม หาข้อมูลจากอินเทอร์เนต ตามใบงานดังนี้ และให้แต่ละคนทำแบบฝึกหัดบทที่ 2 ลงสมุด โดยหาคำตอบจากสื่อเว็บไซด์ที่ครูผู้สอนเตรียมให้


*****************************************************

การบ้าน เตรียมตัวสำหรับการนำเสนอข้อมูลที่ค้นคว้ามา หน้าชั้นเรียน ด้วย Power Point ใน คาบเรียนที่ 3-4-5-6***

**กิจกรรมการเรียนสัปดาห์ที่ 1 คาบเรียนที่ 3-4 *กิจกรรมการเรียนสัปดาห์ที่ 1 คาบเรียนที่ 1-2 ****


กลุ่ม 1-3

1. ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก

2. ระบบไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิก

กลุ่ม 4-6

3. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์งานกราฟิก
4. โปรแกรมสำหรับงานกราฟิก

กลุ่ม 7-9

5. เทคนิคการสร้างภาพกราฟิก

6. การจัดเก็บแฟ้มภาพกราฟิก************************************************************

แบบฝึกหัดบทที่ 1

1. งานกราฟิกเป็นเครื่องมือที่จำเป็นต่อการคิดและการสื่อความหมายของมนุษย์อย่างไร

2. จงบอกความหมายของงานกราฟิก

3. งานกราฟิกมีคุณสมบัติที่ดีอย่างไร จึงเป็นสาเหตุให้ถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลาย

4. เครื่องหมายจราจรที่พบเห็นทั่วไปเป็นงานกราฟิกที่มีคุณสมบัติอย่างไร

5. งานกราฟิกมีบทบาทและความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไร

6. จงบอกประเภทของงานกราฟิกที่ใช้คอมพิวเตอร์จัดทำ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

7. จงยกตัวอย่างการใช้คอมพิวเตอร์สร้างงานกราฟิกในประเทศไทย สัก 3 ตัวอย่าง

8. ถ้านักเรียนต้องใช้คอมพิวเตอร์สร้างงานกราฟิก คิดว่า นักเรียนจะเลือกใช้ทำงานใดบ้าง จง

บอกมาสัก 3 ชิ้นงาน

9. จงอธิบายว่า ถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์แล้ว งานกราฟิกที่สร้างโดยคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันส่วน

ใดบ้างจะขาดหายไป

10. จงยกตัวอย่างงานที่คิดว่า สมควรใช้ภาพนามธรรมมาช่วยดำเนินการ


กิจกรรมการเรียนสัปดาห์ที่ 1 คาบเรียนที่ 1-2

จดคำอธิบ และ ผลกาเรียนรู้
2. นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 9 กลุ่ม ๆละ 4-5 คน เขียนรายชื่อ ห้อง เลขที่ส่งครู
(กลุ่มที่ส่งก่อนสามารถเลือกหมายเลขประจำกลุ่มได้ก่อนตามลำดับการส่ง)
3. กลุ่มที่ 1 - 3 ค้นคว้าข้อมูลเรื่อง ความเป็นมาและความหมายของงานกราฟิก
กลุ่มที่ 4 - 6 ค้นคว้าข้อมูลเรื่อง คุณสมบัติและความสำคัญของงานกราฟิก

กลุ่มที่ 7 - 9 ค้นคว้าข้อมูลเรื่อง งานกราฟิกกับคอมพิวเตอร์


แหล่งค้นคว้า http://www.rayongwit.ac.th/graphicweb/page/object.html


http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/28/tgv/pages/home2.htmlค้http://www.warin.ac.th/~supit/graph/index.htm


นคว้าข้อมูลตามหัวข้อสำเนาข้อมูลงโปรแกรม Word ส่งครูผู้สอนที่ krunit122@gmail.com
การบ้าน เตรียมตัวสำหรับการนำเสนอข้อมูลที่ค้นคว้ามา หน้าชั้นเรียน ด้วย Power Point ในสัปดาห์ต่อไป

*************************************************************************
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

ง20202 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต

******ศึกษาคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ในงานกราฟิก การเขียนรูป การวาดรูป การตกแต่งรูปด้วยโปรแกรมวาดภาพ โปรแกรมตกแต่งภาพ กราฟ และรูปกราฟิกพี้นฐาน การสร้างรูปภาพสำหรับงานทำป้ายประกาศ การนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟ ข้อความ ประกอบเสียงและภาพเคลื่อนไหว การพิมพ์รูปภาพงานศิลป์ด้วยคอมพิวเตอร์
******โดยทักษะกระบวนการปฏิบัติการสร้างภาพ ตกแต่งภาพ โดยใช้คำสั่งพื้นฐานจากโปรแกรมกราฟิก เก็บภาพ แก้ไขภาพ ทำสำเนาภาพ สร้างรูปแบบตัวอักษร การพิมพ์ป้ายประกาศ การนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จประกอบด้วยภาพ ข้อความ ภาพเคลื่อนไหว ลีลาในการนำเสนอโดยใช้คำสั่งจากโปรแกรมประกอบกับความคิดและจินตนาการ
******เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างภาพเบื้องต้นและสร้างแนวคิดเกี่ยวกับงานกราฟิกและการนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ได้

*************************************************************************

ผลการเรียนรู้

1. รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมา ความหมาย บทบาทของงานกราฟิก

2. รู้และเข้าใจความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก มีทักษะในการเลือกอุปกรณ์ไมโครคอมพิวเตอร์

สำหรับงานกราฟิก

3. รู้และเข้าใจมีทักษะในการเลือกโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการนำเสนองานกราฟิก

4. มีทักษะในการสืบค้นงานกราฟิกในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาใช้ในการนำเสนองานกราฟิก

5. รู้และเข้าใจหลักการสร้างภาพกราฟิก ปฏิบัติการสร้างภาพกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe

Photoshop ได้

6. มีทักษะในการออกแบบงานกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. รู้ เข้าใจ และ ปฏิบัติการใช้คำสั่งเบื้องต้นในการนำเสนองานกราฟิกด้วยโปรแกรม

ไมโครซอฟท์เพาเวอร์พ้อยท์

8. ปฏิบัติการแก้ไข จัดแต่งแฟ้มข้อมูล และนำเสนองานกราฟิกด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์

เพาเวอร์พ้อยท์

9. ปฏิบัติการนำเสนอสไลด์งานกราฟิกด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เพาเวอร์พ้อยท์

10. นำความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการนำเสนองานกราฟิกในชีวิตประจำวัน

รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียน

*************************************************************************

วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เนื้อหา

1. เทคโนโลยีสื่อสารข้อมูล
2. อินเทอร์เนต
3. หลักการแก้ปัญหา
4. เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
5. ผลกระทบของเทคโนโลยีและคุณธรรณธรรม จริยธรรมในการใช้อินเทอร์เนต
6. กราฟิกและเทคโนโลียีสื่อประสม

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2553

แนะนำวิชา

ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 122 08771. วางรองเท้าไว้หน้าห้องให้เป็นระเบียบ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าใช้เครื่อง


2. ไม่อนุญาตให้นำอาหาร เครื่องดื่ม ของขบเคี้ยวทุกชนิด เข้ามาภายในห้อง


3. ให้นักเรียนนั่งประจำที่ที่กำหนดร่วมกันครั้งแรก


4. ไม่อนุญาตให้ทำการย้าย ดัดแปลง สับเปลี่ยน ถอดอุปกรณ์ปลั๊กต่าง ๆ ทั้งหมดไม่ว่าจะกรณีใดทั้งสิ้น


5. ไม่อนุญาตให้ทำการติดตั้งโปรแกรมเพิ่มลงในเครื่อง ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น


6. ไม่อนุญาตให้เปิด Web site ลามกอนาจารโดยเด็ดขาด


7. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นและไม่เดินไปมาในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์


8. ขออนุญาตครูผู้สอนทุกครั้งถ้าต้องการออกจากห้องเรียน ไปทำธุระส่วนตัว


9. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ตามระบบ ปิดสวิทช์จอภาพ จัดเมาส์ คีย์บอร์ด และเลื่อนเก้าอี้เก็บให้เป็นระเบียบก่อนออกจากห้องเรียนทุกครั้ง
คำอธิบายรายวิชาวิชาคอมพิวเตอร์
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2 รหัสวิชา ง20203 เวลา 40 ชั่วโมง


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555


ศึกษาการสื่อสารข้อมูล พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยการใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาทำได้โดยการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์หรือการเขียนโปรแกรม วิธีการแก้ปัญหา ความหมายและพัฒนาการอินเตอร์เน็ต ปฏิบัติการใช้งานอินเตอร์เน็ต คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์ประยุกต์ ซอฟแวร์ระบบช่วยในการทำงาน ใช้ซอฟแวร์ประยุกต์ช่วยในการทำงาน กระบวนการเทคโนโลยี การสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี ภาพฉายเป็นภาพแสดงรายละเอียดของชิ้นงาน ความคิดสร้างสรรค์ การเลือกใช้เทคโนโลยีอ่างสร้างสรรค์โดยการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม การลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีสะอาด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผลการเรียนรู้1. อธิบายความหมาย พัฒนาการ อุปกรณ์การสื่อสารข้อมูลได้


2. อธิบายความหมาย ความสำคัญ ประเภทเทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลและประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้


3. อธิบายความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ ผลกระทบของเทคโนโลยี และคุณธรรมจริยธรรมในการใช้อินเตอร์เนต และสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เนตได้


4. อธิบายและเขียนหลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้


5. ใช้ซอฟแวร์ประยุกต์โปรแกรมตารางทำงานได้


รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนอัตราการเก็บคะแนน 80 : 20

80 คือ คะแนนก่อนสอบกลางภาค 30 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลังสอบกลางภาค 30 คะแนน
20 คือ คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน