วันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562

วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2556

แนะนำวิชาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 122  1. วางรองเท้าไว้หน้าห้องให้เป็นระเบียบ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าใช้เครื่อง


2. ไม่อนุญาตให้นำอาหาร เครื่องดื่ม ของขบเคี้ยวทุกชนิด เข้ามาภายในห้อง


3. ให้นักเรียนนั่งประจำที่ที่กำหนดร่วมกันครั้งแรก


4. ไม่อนุญาตให้ทำการย้าย ดัดแปลง สับเปลี่ยน ถอดอุปกรณ์ปลั๊กต่าง ๆ ทั้งหมดไม่ว่าจะกรณีใดทั้งสิ้น


5. ไม่อนุญาตให้ทำการติดตั้งโปรแกรมเพิ่มลงในเครื่อง ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น


6. ไม่อนุญาตให้เปิด Web site ลามกอนาจารโดยเด็ดขาด


7. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นและไม่เดินไปมาในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์


8. ขออนุญาตครูผู้สอนทุกครั้งถ้าต้องการออกจากห้องเรียน ไปทำธุระส่วนตัว

9.   ไม่อนุญาตให้ใช้ไโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์สื่อสารใดๆ ระหว่างเรียน ในกรณีที่มีความจ าเป็น ต้องใช้งาน นักเรียนจะกระทำได้ต่อเมื่อ ได้รับอนุญาตจาก  ครูประจำวิชา เท่านั้น

10. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ตามระบบ ปิดสวิทช์จอภาพ จัดเมาส์ คีย์บอร์ด และเลื่อนเก้าอี้เก็บให้เป็นระเบียบก่อนออกจากห้องเรียนทุกครั้ง

คำอธิบายรายวิชาวิชาคอมพิวเตอร์


วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ม.2 รหัสวิชา ว 21103   เวลา 40 ชั่วโมง


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   


ศึกษาการออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา หรือการท างานที่พบในชีวิตจริง การออกแบบและ เขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์Scratch, python, java และ อภิปรายองค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปัญหา เบื้องต้น ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิในการเผยแพร่ผลงาน    สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต่อมนุษย์ และสังคม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต่อเศรษฐกิจ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม ประเภท ของวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้สามารถสร้างชิ้นงานได้ตรงกับความต้องการ มีความปลอดภัย และใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า เครื่องกลใน การสร้างชิ้นงาน ได้แก่ รอก คาน ล้อและเพลา พื้นเอียง ลิ่ม สกรู เครื่องมือในการสร้างชิ้นงาน เครื่องมือวัด เครื่องมือตัด เครื่องมือ ยึดติด เครื่องมือเจาะ เสียงและอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดเสียง   ไฟฟำและอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดแสง วงจรไฟฟูาและ การต่อตัวต้านทาน ประเภทและการต่อวงจรไฟฟ้า ความสัมพันธ์ของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์แนวคิด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ระบบเทคโนโลยีการคิดเชิงออกแบบ แนวคิดหลักของการคิด เชิงออกแบบ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ และความคิดเชิงออกแบบของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
                โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) และการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็น ฐาน (Project-based Learning) เพื่อเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหา วาง แผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ และนำเสนอผ่านการทำกิจกรรมโครงงาน เพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะใน การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา จนสามารถนำเอาแนวคิดเชิงคำนวณมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้

                เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ การนำข้อมูลปฐมภูมิเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ ประเมิน น าเสนอข้อมูลและ สารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์ ใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริง และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อช่วย ในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรู้เท่าทันและรับผิดชอบต่อสังคม ความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งผลให้มีการคิดค้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้า ผลของเทคโนโลยีต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนนำความรู้ความเข้าใจใน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการดำรงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ มีความสามารถในการแก้ปัญหาและมีทักษะในการสื่อสาร มีความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีสะอาด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สาระ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
 ว 4.1 เทคโนโลยี (วิทยาการการคำนวณ)
ว 4.1 ม.2/1  คาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีและวิเคราะห์เปรียบเทียบ ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
ว 4.1 ม.2/2  ระบุปัญหาหรือความต้องการในชุมชนหรือท้องถิ่น สรุปกรอบของปัญหา รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลและแนวคิดที่ เกี่ยวข้องกับปัญหา
ว 4.1 ม.2/3  ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็นภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากร ที่มีอยู่ น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนขั้นตอนการทำงานและดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็น ขั้นตอน
 ว 4.1 ม.2/4 ทดสอบ ประเมินผล และอธิบายปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ภายใต้กรอบเงื่อนไข พร้อมทั้งหาแนวทางการ ปรับปรุงแก้ไขและนำเสนอผลการแก้ปัญหา
ว 4.1 ม.2/5 ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย
ว 4.2 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)
ว 4.2 ม.2/1 ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา หรือการท างานที่พบในชีวิตจริง
 ว 4.2 ม.2/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะ และฟังก์ชันในการแก้ปัญหา
 ว 4.2 ม.2/3 อภิปรายองค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อประยุกต์ใช้งาน หรือแก้ปัญหาเบื้องต้น
ว 4.2 ม.2/4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิในการเผยแพร่ผลงาน


รวมทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด
อัตราการเก็บคะแนน 70 : 30

70 คือ คะแนนก่อนสอบกลางภาค25 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน
30 คือ คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554

วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553

แบบฝึกปฏิบัติ

กิจกรรมการเรียนสัปดาห์ที่ 6
ให้นักเรียน หาข้อมูลจากอินเทอร์เนต ตามใบงานดังนี้กิจกรรมการเรียนสัปดาห์ที่ 5
ให้แต่ละกลุ่ม หาข้อมูลจากอินเทอร์เนต ตามใบงานดังนี้ และให้แต่ละคนทำแบบฝึกหัดบทที่ 2 ลงสมุด โดยหาคำตอบจากสื่อเว็บไซด์ที่ครูผู้สอนเตรียมให้


*****************************************************

การบ้าน เตรียมตัวสำหรับการนำเสนอข้อมูลที่ค้นคว้ามา หน้าชั้นเรียน ด้วย Power Point ใน คาบเรียนที่ 3-4-5-6***

**กิจกรรมการเรียนสัปดาห์ที่ 1 คาบเรียนที่ 3-4 *กิจกรรมการเรียนสัปดาห์ที่ 1 คาบเรียนที่ 1-2 ****


กลุ่ม 1-3

1. ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก

2. ระบบไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิก

กลุ่ม 4-6

3. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์งานกราฟิก
4. โปรแกรมสำหรับงานกราฟิก

กลุ่ม 7-9

5. เทคนิคการสร้างภาพกราฟิก

6. การจัดเก็บแฟ้มภาพกราฟิก************************************************************

แบบฝึกหัดบทที่ 1

1. งานกราฟิกเป็นเครื่องมือที่จำเป็นต่อการคิดและการสื่อความหมายของมนุษย์อย่างไร

2. จงบอกความหมายของงานกราฟิก

3. งานกราฟิกมีคุณสมบัติที่ดีอย่างไร จึงเป็นสาเหตุให้ถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลาย

4. เครื่องหมายจราจรที่พบเห็นทั่วไปเป็นงานกราฟิกที่มีคุณสมบัติอย่างไร

5. งานกราฟิกมีบทบาทและความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไร

6. จงบอกประเภทของงานกราฟิกที่ใช้คอมพิวเตอร์จัดทำ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

7. จงยกตัวอย่างการใช้คอมพิวเตอร์สร้างงานกราฟิกในประเทศไทย สัก 3 ตัวอย่าง

8. ถ้านักเรียนต้องใช้คอมพิวเตอร์สร้างงานกราฟิก คิดว่า นักเรียนจะเลือกใช้ทำงานใดบ้าง จง

บอกมาสัก 3 ชิ้นงาน

9. จงอธิบายว่า ถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์แล้ว งานกราฟิกที่สร้างโดยคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันส่วน

ใดบ้างจะขาดหายไป

10. จงยกตัวอย่างงานที่คิดว่า สมควรใช้ภาพนามธรรมมาช่วยดำเนินการ


กิจกรรมการเรียนสัปดาห์ที่ 1 คาบเรียนที่ 1-2

จดคำอธิบ และ ผลกาเรียนรู้
2. นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 9 กลุ่ม ๆละ 4-5 คน เขียนรายชื่อ ห้อง เลขที่ส่งครู
(กลุ่มที่ส่งก่อนสามารถเลือกหมายเลขประจำกลุ่มได้ก่อนตามลำดับการส่ง)
3. กลุ่มที่ 1 - 3 ค้นคว้าข้อมูลเรื่อง ความเป็นมาและความหมายของงานกราฟิก
กลุ่มที่ 4 - 6 ค้นคว้าข้อมูลเรื่อง คุณสมบัติและความสำคัญของงานกราฟิก

กลุ่มที่ 7 - 9 ค้นคว้าข้อมูลเรื่อง งานกราฟิกกับคอมพิวเตอร์


แหล่งค้นคว้า http://www.rayongwit.ac.th/graphicweb/page/object.html


http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/28/tgv/pages/home2.htmlค้http://www.warin.ac.th/~supit/graph/index.htm


นคว้าข้อมูลตามหัวข้อสำเนาข้อมูลงโปรแกรม Word ส่งครูผู้สอนที่ krunit122@gmail.com
การบ้าน เตรียมตัวสำหรับการนำเสนอข้อมูลที่ค้นคว้ามา หน้าชั้นเรียน ด้วย Power Point ในสัปดาห์ต่อไป

*************************************************************************
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

ง20202 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต

******ศึกษาคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ในงานกราฟิก การเขียนรูป การวาดรูป การตกแต่งรูปด้วยโปรแกรมวาดภาพ โปรแกรมตกแต่งภาพ กราฟ และรูปกราฟิกพี้นฐาน การสร้างรูปภาพสำหรับงานทำป้ายประกาศ การนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟ ข้อความ ประกอบเสียงและภาพเคลื่อนไหว การพิมพ์รูปภาพงานศิลป์ด้วยคอมพิวเตอร์
******โดยทักษะกระบวนการปฏิบัติการสร้างภาพ ตกแต่งภาพ โดยใช้คำสั่งพื้นฐานจากโปรแกรมกราฟิก เก็บภาพ แก้ไขภาพ ทำสำเนาภาพ สร้างรูปแบบตัวอักษร การพิมพ์ป้ายประกาศ การนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จประกอบด้วยภาพ ข้อความ ภาพเคลื่อนไหว ลีลาในการนำเสนอโดยใช้คำสั่งจากโปรแกรมประกอบกับความคิดและจินตนาการ
******เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างภาพเบื้องต้นและสร้างแนวคิดเกี่ยวกับงานกราฟิกและการนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ได้

*************************************************************************

ผลการเรียนรู้

1. รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมา ความหมาย บทบาทของงานกราฟิก

2. รู้และเข้าใจความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก มีทักษะในการเลือกอุปกรณ์ไมโครคอมพิวเตอร์

สำหรับงานกราฟิก

3. รู้และเข้าใจมีทักษะในการเลือกโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการนำเสนองานกราฟิก

4. มีทักษะในการสืบค้นงานกราฟิกในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาใช้ในการนำเสนองานกราฟิก

5. รู้และเข้าใจหลักการสร้างภาพกราฟิก ปฏิบัติการสร้างภาพกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe

Photoshop ได้

6. มีทักษะในการออกแบบงานกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. รู้ เข้าใจ และ ปฏิบัติการใช้คำสั่งเบื้องต้นในการนำเสนองานกราฟิกด้วยโปรแกรม

ไมโครซอฟท์เพาเวอร์พ้อยท์

8. ปฏิบัติการแก้ไข จัดแต่งแฟ้มข้อมูล และนำเสนองานกราฟิกด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์

เพาเวอร์พ้อยท์

9. ปฏิบัติการนำเสนอสไลด์งานกราฟิกด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เพาเวอร์พ้อยท์

10. นำความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการนำเสนองานกราฟิกในชีวิตประจำวัน

รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียน

*************************************************************************

วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เนื้อหา

1. เทคโนโลยีสื่อสารข้อมูล
2. อินเทอร์เนต
3. หลักการแก้ปัญหา
4. เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
5. ผลกระทบของเทคโนโลยีและคุณธรรณธรรม จริยธรรมในการใช้อินเทอร์เนต
6. กราฟิกและเทคโนโลียีสื่อประสม