วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553

แบบฝึกปฏิบัติ

กิจกรรมการเรียนสัปดาห์ที่ 6
ให้นักเรียน หาข้อมูลจากอินเทอร์เนต ตามใบงานดังนี้กิจกรรมการเรียนสัปดาห์ที่ 5
ให้แต่ละกลุ่ม หาข้อมูลจากอินเทอร์เนต ตามใบงานดังนี้ และให้แต่ละคนทำแบบฝึกหัดบทที่ 2 ลงสมุด โดยหาคำตอบจากสื่อเว็บไซด์ที่ครูผู้สอนเตรียมให้


*****************************************************

การบ้าน เตรียมตัวสำหรับการนำเสนอข้อมูลที่ค้นคว้ามา หน้าชั้นเรียน ด้วย Power Point ใน คาบเรียนที่ 3-4-5-6***

**กิจกรรมการเรียนสัปดาห์ที่ 1 คาบเรียนที่ 3-4 *กิจกรรมการเรียนสัปดาห์ที่ 1 คาบเรียนที่ 1-2 ****


กลุ่ม 1-3

1. ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก

2. ระบบไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิก

กลุ่ม 4-6

3. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์งานกราฟิก
4. โปรแกรมสำหรับงานกราฟิก

กลุ่ม 7-9

5. เทคนิคการสร้างภาพกราฟิก

6. การจัดเก็บแฟ้มภาพกราฟิก************************************************************

แบบฝึกหัดบทที่ 1

1. งานกราฟิกเป็นเครื่องมือที่จำเป็นต่อการคิดและการสื่อความหมายของมนุษย์อย่างไร

2. จงบอกความหมายของงานกราฟิก

3. งานกราฟิกมีคุณสมบัติที่ดีอย่างไร จึงเป็นสาเหตุให้ถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลาย

4. เครื่องหมายจราจรที่พบเห็นทั่วไปเป็นงานกราฟิกที่มีคุณสมบัติอย่างไร

5. งานกราฟิกมีบทบาทและความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไร

6. จงบอกประเภทของงานกราฟิกที่ใช้คอมพิวเตอร์จัดทำ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

7. จงยกตัวอย่างการใช้คอมพิวเตอร์สร้างงานกราฟิกในประเทศไทย สัก 3 ตัวอย่าง

8. ถ้านักเรียนต้องใช้คอมพิวเตอร์สร้างงานกราฟิก คิดว่า นักเรียนจะเลือกใช้ทำงานใดบ้าง จง

บอกมาสัก 3 ชิ้นงาน

9. จงอธิบายว่า ถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์แล้ว งานกราฟิกที่สร้างโดยคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันส่วน

ใดบ้างจะขาดหายไป

10. จงยกตัวอย่างงานที่คิดว่า สมควรใช้ภาพนามธรรมมาช่วยดำเนินการ


กิจกรรมการเรียนสัปดาห์ที่ 1 คาบเรียนที่ 1-2

จดคำอธิบ และ ผลกาเรียนรู้
2. นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 9 กลุ่ม ๆละ 4-5 คน เขียนรายชื่อ ห้อง เลขที่ส่งครู
(กลุ่มที่ส่งก่อนสามารถเลือกหมายเลขประจำกลุ่มได้ก่อนตามลำดับการส่ง)
3. กลุ่มที่ 1 - 3 ค้นคว้าข้อมูลเรื่อง ความเป็นมาและความหมายของงานกราฟิก
กลุ่มที่ 4 - 6 ค้นคว้าข้อมูลเรื่อง คุณสมบัติและความสำคัญของงานกราฟิก

กลุ่มที่ 7 - 9 ค้นคว้าข้อมูลเรื่อง งานกราฟิกกับคอมพิวเตอร์


แหล่งค้นคว้า http://www.rayongwit.ac.th/graphicweb/page/object.html


http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/28/tgv/pages/home2.htmlค้http://www.warin.ac.th/~supit/graph/index.htm


นคว้าข้อมูลตามหัวข้อสำเนาข้อมูลงโปรแกรม Word ส่งครูผู้สอนที่ krunit122@gmail.com
การบ้าน เตรียมตัวสำหรับการนำเสนอข้อมูลที่ค้นคว้ามา หน้าชั้นเรียน ด้วย Power Point ในสัปดาห์ต่อไป

*************************************************************************
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

ง20202 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต

******ศึกษาคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ในงานกราฟิก การเขียนรูป การวาดรูป การตกแต่งรูปด้วยโปรแกรมวาดภาพ โปรแกรมตกแต่งภาพ กราฟ และรูปกราฟิกพี้นฐาน การสร้างรูปภาพสำหรับงานทำป้ายประกาศ การนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟ ข้อความ ประกอบเสียงและภาพเคลื่อนไหว การพิมพ์รูปภาพงานศิลป์ด้วยคอมพิวเตอร์
******โดยทักษะกระบวนการปฏิบัติการสร้างภาพ ตกแต่งภาพ โดยใช้คำสั่งพื้นฐานจากโปรแกรมกราฟิก เก็บภาพ แก้ไขภาพ ทำสำเนาภาพ สร้างรูปแบบตัวอักษร การพิมพ์ป้ายประกาศ การนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จประกอบด้วยภาพ ข้อความ ภาพเคลื่อนไหว ลีลาในการนำเสนอโดยใช้คำสั่งจากโปรแกรมประกอบกับความคิดและจินตนาการ
******เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างภาพเบื้องต้นและสร้างแนวคิดเกี่ยวกับงานกราฟิกและการนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ได้

*************************************************************************

ผลการเรียนรู้

1. รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมา ความหมาย บทบาทของงานกราฟิก

2. รู้และเข้าใจความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก มีทักษะในการเลือกอุปกรณ์ไมโครคอมพิวเตอร์

สำหรับงานกราฟิก

3. รู้และเข้าใจมีทักษะในการเลือกโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการนำเสนองานกราฟิก

4. มีทักษะในการสืบค้นงานกราฟิกในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาใช้ในการนำเสนองานกราฟิก

5. รู้และเข้าใจหลักการสร้างภาพกราฟิก ปฏิบัติการสร้างภาพกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe

Photoshop ได้

6. มีทักษะในการออกแบบงานกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. รู้ เข้าใจ และ ปฏิบัติการใช้คำสั่งเบื้องต้นในการนำเสนองานกราฟิกด้วยโปรแกรม

ไมโครซอฟท์เพาเวอร์พ้อยท์

8. ปฏิบัติการแก้ไข จัดแต่งแฟ้มข้อมูล และนำเสนองานกราฟิกด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์

เพาเวอร์พ้อยท์

9. ปฏิบัติการนำเสนอสไลด์งานกราฟิกด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เพาเวอร์พ้อยท์

10. นำความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการนำเสนองานกราฟิกในชีวิตประจำวัน

รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียน

*************************************************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น