วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2553

แนะนำวิชา

ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 122 08771. วางรองเท้าไว้หน้าห้องให้เป็นระเบียบ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าใช้เครื่อง


2. ไม่อนุญาตให้นำอาหาร เครื่องดื่ม ของขบเคี้ยวทุกชนิด เข้ามาภายในห้อง


3. ให้นักเรียนนั่งประจำที่ที่กำหนดร่วมกันครั้งแรก


4. ไม่อนุญาตให้ทำการย้าย ดัดแปลง สับเปลี่ยน ถอดอุปกรณ์ปลั๊กต่าง ๆ ทั้งหมดไม่ว่าจะกรณีใดทั้งสิ้น


5. ไม่อนุญาตให้ทำการติดตั้งโปรแกรมเพิ่มลงในเครื่อง ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น


6. ไม่อนุญาตให้เปิด Web site ลามกอนาจารโดยเด็ดขาด


7. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นและไม่เดินไปมาในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์


8. ขออนุญาตครูผู้สอนทุกครั้งถ้าต้องการออกจากห้องเรียน ไปทำธุระส่วนตัว


9. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ตามระบบ ปิดสวิทช์จอภาพ จัดเมาส์ คีย์บอร์ด และเลื่อนเก้าอี้เก็บให้เป็นระเบียบก่อนออกจากห้องเรียนทุกครั้ง
คำอธิบายรายวิชาวิชาคอมพิวเตอร์
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2 รหัสวิชา ง20203 เวลา 40 ชั่วโมง


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555


ศึกษาการสื่อสารข้อมูล พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยการใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาทำได้โดยการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์หรือการเขียนโปรแกรม วิธีการแก้ปัญหา ความหมายและพัฒนาการอินเตอร์เน็ต ปฏิบัติการใช้งานอินเตอร์เน็ต คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์ประยุกต์ ซอฟแวร์ระบบช่วยในการทำงาน ใช้ซอฟแวร์ประยุกต์ช่วยในการทำงาน กระบวนการเทคโนโลยี การสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี ภาพฉายเป็นภาพแสดงรายละเอียดของชิ้นงาน ความคิดสร้างสรรค์ การเลือกใช้เทคโนโลยีอ่างสร้างสรรค์โดยการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม การลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีสะอาด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผลการเรียนรู้1. อธิบายความหมาย พัฒนาการ อุปกรณ์การสื่อสารข้อมูลได้


2. อธิบายความหมาย ความสำคัญ ประเภทเทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลและประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้


3. อธิบายความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ ผลกระทบของเทคโนโลยี และคุณธรรมจริยธรรมในการใช้อินเตอร์เนต และสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เนตได้


4. อธิบายและเขียนหลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้


5. ใช้ซอฟแวร์ประยุกต์โปรแกรมตารางทำงานได้


รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนอัตราการเก็บคะแนน 80 : 20

80 คือ คะแนนก่อนสอบกลางภาค 30 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลังสอบกลางภาค 30 คะแนน
20 คือ คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น